Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Giải được bài toán này gọi là Cụ

A và B là hai người bạn. A bằng tuổi của B khi A gấp đôi tuổi của B khi A bằng một nửa của tổng số tuổi của hai bạn bây giờ. B bằng tuổi của A khi B bằng nửa tuổi của anh ấy 10 năm sau.